close

Drogi Użytkowniku!

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Wiąże się to z przechowywaniem plików cookies w Twojej przeglądarce oraz przetwarzaniem przez AMS S.A. danych osobowych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych (dodatkowe informacje możesz znaleźć w Polityce prywatności). Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez AMS S.A. na stronie amsplakattest.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) AMS S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS 0000079299, NIP 782-00-21-306, kapitał zakładowy w kwocie 9.797.370,00 zł wpłacony w całości (zwana dalej „AMS”) ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez AMS usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://amsplakattest.pl (zwanego dalej „Serwisem").
 3. Określone Regulaminem usługi AMS świadczy drogą elektroniczną na rzecz użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”). Użytkownikiem jest osoba prawna, osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której AMS przyznała prawo do korzystania Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w odniesieniu do osób fizycznych zainteresowanych korzystaniem z Serwisu w celu niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby takie proszone są o kontakt z przedstawicielem AMS na adres dostępny na stronie amsplakattest.pl w celu ustalenia zasad ewentualnej współpracy w zakresie korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług. Korzystanie z Serwisu oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu na stronie amsplakattest.pl/regulamin w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. W zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie AMS, korzystając z aplikacji AMS Plakat Test świadczy na rzecz Użytkowników usługi umożliwiające dokonanie oceny layoutu plakatu reklamowego (zwane dalej łącznie „Usługami”) w zakresie:
  • a) prezentacji plakatu na wirtualnym nośniku,
  • b) symulacji ścieżki omiatania wzrokiem layout plakatu.
 2. AMS zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 3. AMS zastrzega sobie prawo do:
  • a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją/aktualizacją Serwisu,
  • b) wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
  • c)       odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny lub fałszywy adres email,
  • d)      dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, w tym zmiany danych i informacji publikowanych przez AMS w Serwisie, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze Użytkowników.
 4. AMS ponadto zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec AMS.
 5. Udostępniona w ramach Serwisu aplikacja AMS Plakat Test stanowi wyłączną własność AMS, a fakt jej udostępnienia Użytkownikom w ramach świadczenia Usług, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek uprawnień do aplikacji, a w szczególności do wykorzystania bądź ujawniania aplikacji lub związanych z nią informacji o charakterze marketingowym, handlowym, technicznym, ekonomicznym, prawnym lub organizacyjnym (stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa AMS), w celu innym niż określony w Regulaminie.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do podawania przy każdorazowym wykorzystywaniu raportów lub zrzutów ekranowych uzyskanych na podstawie świadczonych przez AMS Usług, informacji, że materiały te zostały powstały dzięki aplikacji AMS Plakat Test.

 

§ 3. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta.

 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika, który otrzymał od AMS zgodę na korzystanie z Serwisu.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  • a) dane wskazane przez niego w celu założenia konta w Serwisie są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • b)      jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • c)       podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • d)      zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. AMS, po otrzymaniu od osoby informacji o woli założenia konta w Serwisie i jej pozytywnej weryfikacji, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu email. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu email, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie AMS.
 5. Adres email jest powiązany z kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec AMS i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 6. AMS może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli AMS poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że utworzenie przez Użytkownika konta mogłoby być sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu, lub naruszać uzasadnione interesy AMS lub osób trzecich, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu email oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 8. AMS jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku:
  • a)       korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu,
  • b)      zidentyfikowania danych podanych przez Użytkownika jako bezprawnych, w tym naruszających prawa osób trzecich, bądź sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 4. Warunki świadczenia Usług i odpowiedzialność AMS.  

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik powinien posiadać dostęp do sprzętu komputerowego, podłączenie do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową  z włączoną obsługą Cookies i Java Script oraz powinien posiadać konto e-mail.
 2. AMS zaleca Użytkownikom korzystającym z Serwisu używanie oprogramowania antywirusowego oraz zapór sieciowych (firewall) i ich bieżącą aktualizację.
 3. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika minimalnych wymogów technicznych związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem szczegółowo określonych powyżej AMS nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega jednocześnie, że może mieć to bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług.
 4. AMS oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do utworów publikowanych w Serwisie lub też posiada odpowiednie umowy/zezwolenia na korzystanie z tych utworów.
 5. AMS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie danych, informacji bądź wyników uzyskanych od AMS na podstawie świadczonych Usług ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.
 6. AMS nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, AMS nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • a) przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić Użytkownika na szkodę,
  • b) szkody, jakie poniesie Użytkownik lub jakie zostaną wyrządzone osobom trzecim w wyniku sprzecznego z Regulaminem lub przepisami prawa korzystania z Usług przez Użytkownika,
  • c) utratę przez Użytkownika danych w wyniku działań bądź okoliczności niezależnych od AMS,
  • d) szkody, które powstały w wyniku braku ciągłości w dostarczaniu Usług na skutek okoliczności niezależnych od AMS.

 

§ 5. Obowiązki Użytkownika.  

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany przestrzegać wytycznych i wskazówek zamieszczonych na stronach Serwisu. W przypadku nie stosowania się do wytycznych AMS nie ponosi odpowiedzialności w związku z nienależytym świadczeniem Usługi.
 2. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

 

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego.  

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez AMS.
 2. Reklamacje można składać przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej plakattest@ams.com.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana przez AMS w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji AMS powiadomi Użytkownika drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail z którego przesłana została reklamacja. 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. W celu rejestracji i korzystania z Serwisu, Użytkownik podaje następujące dane osobowe: adres e-mail Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu założenia konta i korzystania z Serwisu jest AMS S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może skontaktować się poprzez e-mail: iod@ams.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych. 
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  • a) w celu wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną dot. korzystania z serwisu AMS Plakat Test- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
  • b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną dot. korzystania z serwisu AMS Plakat Test.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 10. Przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy.

 

§ 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail: plakattest@ams.com.pl.
 3. Użytkownik może również samodzielnie usunąć swoje konto, korzystając z opcji Usuń konto dostępnej w Serwisie.
 4. AMS ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  • a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • b) powzięcia przez AMS uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że utworzenie konta przez Użytkownika jest sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, oraz postanowieniami Regulaminu lub narusza uzasadnione interesy AMS, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • c) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny z prawem,
  • d) usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia konta.
 5. O rozwiązaniu umowy AMS poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 48 godzin od usunięcia konta.
 6. AMS zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

§ 9. Zmiana postanowień Regulaminu.  

 1. AMS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie udostępnienia Użytkownikom jego aktualnej wersji w sposób wskazany w § 1 ust. 6 Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Usług i rozwiązać zawartą umowę o świadczenie usług w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wejścia w życie zmienionego regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w sposób wskazany w § 8 ust. 2 Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 roku.